De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa en Protecció de Dades que correspongui, Fundació Fira de Girona informa als Usuaris:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable

Fundació Fira de Girona
G17543083
Passeig de la Davesa 36-36 - 17001 Girona
info@firagirona.com

Finalitat i conservació de les dades

Fundació Fira de Girona tractarà les dades d’acord les següents finalitats:

  • Gestionar les dades a les quals l’entitat accedeix com a conseqüència de la navegació i/o consulta per part de l’usuari. Les dades seran suprimides una vegada s’hagi donat resposta a la consulta realitzada. 

  • Gestionar l’accés a la fira o mercat que correspongui així com les activitats que en aquestes s’hi desenvolupin. Les dades seran conservades mentre duri l’esdeveniment organitzat, en posterioritat només seran conservades aquell temps que legalment s’estableixi.
  • En el supòsit que l’interessat sigui un professional/ expositor, gestionar les dades dels representants així com de la resta de persones de contacte que intervinguin a la relació jurídica per participar en les diferents fires i mercats que organitza l’entitat i que es registren a l’àrea privada de la pàgina web.  Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les que han estat recollides.

  • Enviar comunicacions comercials, en cas d’acceptació expressa. Les dades seran conservades mentre l’interessat no exerceixi el seu dret d’oposició o supressió de les dades. En aquest sentit, l’interessat podrà exercir el dret de revocació en qualsevol moment.

Legitimació

  • El tractament de les dades serà lícit per l’execució de la relació jurídica en el supòsit que es tracti de professionals/expositors.

  • En el supòsit que es tracti d’usuaris inscrits per participar en les fires i mercats, el tractament serà lícit pel consentiment exprés del mateix.

  • En el supòsit d’enviaments comercials, aquest serà lícit amb el consentiment exprés.

Destinataris

No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal o autorització expressa

Drets

Accedir, rectificar, oposar-se i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits en el següent domiciliPasseig de la Davesa 36-36 - 17001 Girona o través del correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades: info@firagirona.com

Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en cas d’incompliment per part de l’entitat. 

Abans de l'enviament de qualsevol sol·licitud d'informació a través dels formularis d'aquesta pàgina web, l'usuari ha d'acceptar la política de privacitat de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web?

En relació als formularis de la pàgina web, l'Usuari ha d’omplir els marcats com a "obligatoris". No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que l’Fundació Fira de Girona no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, l’Fundació Fira de Girona quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.
Les dades personals que l'Usuari facilita a l’Fundació Fira de Girona han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L'Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantada l'entitat?

Fundació Fira de Girona informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l'Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Fundació Fira de Girona. té perfils oberts en les següents xarxes socials: